بهترین خودت در جهان باش

بهترین خودت در جهان باش جمله (بهترین خودت در جهان باش) جمله بسیار اغراق آمیزی…