تعرفه و خرید اینترنت ADSL پرسرعت، اینترنت نامحدود خدمات رایانه ای اوینار

سرعت سرویسمدت سرویسحجم قابل استفادهقیمت+مالیات ارزش افروده
۵۱۲ کیلوبیت۳۰ روز ۷ گیگابایتجمع با مالیات: ۱۸۵,۳۰۰ ریال
۱مگابیت۳۰ روز ۴۰ گیگابایتجمع با مالیات: ۳۵۳,۰۰۰ ریال
۲مگابیت۳۰ روز ۵۰ گیگابایتجمع با مالیات: ۴۵۳,۰۰۰ ریال
۳مگابیت۳۰ روز ۴۵۰ گیگابایتجمع با مالیات: ۵۵۳,۰۰۰ ریال
۴مگابیت۳۰ روز ۶۰۰ گیگابایتجمع با مالیات: ۶۵۳,۰۰۰ ریال
۸مگابیت۳۰ روز ۱۰۲۴ گیگابایتجمع با مالیات: ۸۵۳,۰۰۰ ریال
۱۶مگابیت۳۰ روز ۲۰۴۸ گیگابایتجمع با مالیات: ۱,۳۵۳,۰۰۰ ریال
نوشته شده برای سرویس های دیدبان نت + سرویس های آترین نت